Forum www.zbawieniecom.fora.pl Strona Główna www.zbawieniecom.fora.pl
Jana 17:17 "Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą."
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Kontrola umysłu w świecie muzyki i sztuki

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.zbawieniecom.fora.pl Strona Główna -> Linki [PL]
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Bushi
Dołączył: 24 Paź 2013
Posty: 218
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 108 razy
Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Tarnobrzeg

PostWysłany: Sob 1:00, 22 Mar 2014    Temat postu: Kontrola umysłu w świecie muzyki i sztuki

Ważny wykład byłego artysty filmowca, daje obraz tego co się dzieje i co szykują iluminaci, formy kontroli umysłu technologie itp.

zapraszam do posłuchania :

https://www.youtube.com/watch?v=U3P7M_YMsjs


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
lusia
Dołączył: 24 Lut 2013
Posty: 642
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 73 razy
Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: W-wa

PostWysłany: Wto 18:24, 25 Mar 2014    Temat postu:

następny " mądry " zafascynowany okultyzmem i jego straszna tajemnica ....


Roman Polański i kult diabła - kontrowersyjne teorie


Roman Po­lań­ski budzi wiele emo­cji. Obec­nie więk­szość z nich do­ty­czy spra­wy Sa­man­thy Ge­imer, jed­nak w życiu re­ży­se­ra miało miej­sce wiele kon­tro­wer­syj­nych i ta­jem­ni­czych wy­da­rzeń.

W pew­nym pro­gra­mie te­le­wi­zyj­nym po­ja­wi­ła się teo­ria, we­dług któ­rej film “Dziec­ko Ro­se­ma­ry” za­wie­ra ele­men­ty bio­gra­fii re­ży­se­ra. Szcze­gól­nie pod­kre­śla­no zwią­zek po­mię­dzy dia­bel­ską ciążą bo­ha­ter­ki filmu a tra­gicz­ną śmier­cią cię­żar­nej żony Po­lań­skie­go - Sha­ron Tate. Czy moż­li­we jest, że re­ży­ser dla suk­ce­sów w Hol­ly­wo­od za­prze­dał duszę dia­błu?

Wiele spe­ku­la­cji wzbu­dzi­ło zdję­cie zro­bio­ne re­ży­se­ro­wi po za­bój­stwie Tate. Sie­dzi on przed domem, a przez uchy­lo­ne drzwi widać za­schnię­tą na pod­ło­dze krew jego żony i po­zo­sta­łych ofiar ro­dzi­ny Man­so­na, a na sa­mych drzwiach wid­nie­je na­pi­sa­ne krwią Tate słowo “pig”. Dla jed­nych zdję­cie przed­sta­wia zroz­pa­czo­ne­go męża, dla in­nych męż­czy­znę, który pie­czę­tu­je zło­żo­ną z krwi ofia­rę.

Skąd wy­ni­ka­ją po­dej­rze­nia i plot­ki do­ty­czą­ce fa­scy­na­cji Ro­ma­na Po­lań­skie­go złem? Nie­wąt­pli­wie swój po­czą­tek mają one w dzie­ciń­stwie re­ży­se­ra. Z po­wo­du swo­je­go po­cho­dze­nia prze­by­wał z matką w kra­kow­skim get­cie, gdzie zmu­szo­ny był do bez­par­do­no­wej walki o prze­trwa­nie. Zło, które wi­dział, od­ci­snę­ło pięt­no na jego psy­chi­ce. Wi­dział on śmierć, okru­cień­stwo i ze­zwie­rzę­ce­nie. Pie­kło na ziemi. Może wtedy wła­śnie pod­jął de­cy­zję o prze­trwa­niu za wszel­ką cenę? Wie­dział już, że lu­dzie nie mają su­mie­nia, mo­ral­no­ści i skru­pu­łów, dusza nie jest nic warta, liczy się tylko życie. Takie prze­ży­cia uod­par­nia­ją na krzyw­dę ludz­ką i uczą do­cho­dze­nia do swo­je­go “po tru­pach”. Nie ma żad­nych świę­to­ści. Fa­scy­na­cję Po­lań­skie­go złem widać w jego fil­mach. Są­dził, że już wi­dział naj­gor­sze. Czy sza­tan może być gor­szy od czło­wie­ka?

W fil­mach Po­lań­skie­go po­ja­wia­ła się śmierć, gwałt, upo­ko­rze­nie. Czy to praw­da, że w la­tach sześć­dzie­sią­tych po­znał on An­to­na Szan­do­ra La­Veya - ojca Ko­ścio­ła Sza­ta­na? Sam za­in­te­re­so­wa­ny twier­dził, że tak. Miał być kon­sul­tan­tem przy two­rzo­nym przez re­ży­se­ra fil­mie “Dziec­ko Ro­se­ma­ry”. Nie­któ­rzy mówią także, że wcie­lił się w po­stać gwał­cą­ce­go głów­ną bo­ha­ter­kę dia­bła. Te plot­ki pod­sy­ca­ły i tak go­rą­cą at­mos­fe­rę wokół filmu. Po raz pierw­szy przed­sta­wio­no na ekra­nie sektę cza­row­nic, kult okul­ty­stycz­ny, któ­re­go celem było spro­wa­dze­nie na świat dia­bła. Film nie był krwa­wy, prze­ra­żał gęst­nie­ją­cą at­mos­fe­rą, ma­ni­pu­la­cją, po­czu­ciem osa­cze­nia. Pierw­szą kan­dy­dat­ką do roli Ro­se­ma­ry była Sha­ron Tate. Kiedy pro­du­cen­ci od­mó­wi­li, Po­lań­ski zde­cy­do­wał się na Mię Far­row, jed­nak jego żona po­ja­wia się na krót­ko w jed­nej ze scen w fil­mie. Nieco wcze­śniej Tate grała rów­nież wiedź­mę w fil­mie “Oko zła”.


Dia­beł przed­sta­wio­ny przez Po­lań­skie­go jest silny i nie­zwy­cię­żo­ny. Jeśli je­steś mu po­słusz­ny, twoje małe proś­by zo­sta­ną speł­nio­ne. Jed­nak za wszyst­ko, co do­sta­niesz, mu­sisz za­pła­cić. Film nie jest wpraw­dzie glo­ry­fi­ka­cją zła, ale po­ka­zu­je, że nie ma przed nim uciecz­ki. Czy to po­nu­re prze­sła­nie można od­nieść do śmier­ci Sha­ron Tate? Oczy­wi­ście. Jeden z mor­der­ców, Ted Wat­son, po­wie­dział do ko­na­ją­cych ofiar: “Je­stem dia­błem. Mam do wy­ko­na­nia dia­bel­ską ro­bo­tę”. Czy te słowa mogą być do­wo­dem na to, że ak­tor­ka i jej nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko zo­sta­li zło­że­ni w ofie­rze sza­ta­no­wi?

W roku 1980 psy­chia­tra Law­ren­ce Paz­der wydał książ­kę “Mi­chel­le re­mem­bers”, w któ­rej opi­su­je wspo­mnie­nia z dzie­ciń­stwa swo­jej pa­cjent­ki i póź­niej­szej żony. Mi­chel­le miała być mo­le­sto­wa­na przez sa­ta­ni­stów. Matka ko­bie­ty, Vir­gi­nia Proby, miała być człon­ki­nią pra­daw­nej re­li­gii, star­szej nawet od chrze­ści­jań­stwa. Za­bie­ra­ła ona dziec­ko na praw­dzi­wie krwa­we orgie. Mała Mi­chel­le była gwał­co­na, tor­tu­ro­wa­na, wokół niej mor­do­wa­no ludzi i tar­za­ną ją w ich krwi. In­ter­wen­cja boska ura­to­wa­ła dziec­ko przed śmier­cią, a świat przed sza­ta­nem. Wkrót­ce za­czę­ły się ujaw­niać ko­lej­ne ofia­ry. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych wy­bu­chła pa­ni­ka Sa­ta­nic Ri­tu­al Abuse (SRA) - sza­tań­skich ry­tu­ałów nad­użyć. We­dług nich ist­nia­ły świet­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne kulty sa­ta­ni­stycz­ne, w któ­rych do ry­tu­ałów wy­ko­rzy­sty­wa­no dzie­ci. Skła­da­no je w ofie­rze, tor­tu­ro­wa­no i wy­ko­rzy­sty­wa­no sek­su­al­nie. Wiele z tych grup miało wy­wo­dzić się z kul­tu­ry ży­dow­skiej, a jej człon­ko­wie byli sza­no­wa­ny­mi po­wszech­nie oso­ba­mi - le­ka­rza­mi, praw­ni­ka­mi, nawet po­li­cjan­ta­mi. Dla uzy­ska­nia wła­dzy mieli oni ofia­ro­wy­wać dia­błu dzie­ci. Po­dob­no ten pro­ce­der trwał przez całe po­ko­le­nia. I we­dług nie­któ­rych wła­śnie takim prak­ty­kom suk­ces w Hol­ly­wo­od za­wdzię­czał Roman Po­lań­ski. Po­dob­no zło­żył on w ofie­rze swoją żonę i nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko. Plot­ki pod­sy­ca­ło to, że od­po­wie­dzial­ny za mor­der­stwo na Cielo Drive Char­les Man­son rów­nież łą­czo­ny był z kul­tem sza­ta­na i ry­tu­ała­mi ofia­ro­wa­nia. On także znał An­to­na Szan­do­ra La­Veya, a Susan At­kins, jedna z dziew­czyn, która uczest­ni­czy­ła w mor­der­stwie Tate, była nie­gdyś uczen­ni­cą czar­ne­go pa­pie­ża.

Inna z teo­rii głosi, że Po­lań­ski był człon­kiem sa­ta­ni­stycz­nej grupy i do swych prak­tyk wcią­gnął rów­nież Sha­ron Tate. Brała ona udział w ta­jem­ni­czych ry­tu­ałach o cha­rak­te­rze sek­su­al­nym. Ro­bi­ła to nawet wtedy, kiedy była już w ciąży. Kiedy zaś od­mó­wi­ła dal­sze­go uczest­ni­cze­nia w sa­ta­ni­stycz­nych ob­rzę­dach, zo­sta­ła bru­tal­nie za­mor­do­wa­na przez in­ne­go człon­ka sekty – Char­le­sa Man­so­na. W tej teo­rii Man­son zo­stał wy­ko­rzy­sta­ny jako na­rzę­dzie w rę­kach osób o wiele po­tęż­niej­szych od niego. Miał tylko wy­ko­ny­wać po­le­ce­nia.

Nie­za­leż­nie od tego, jaka była praw­da, “Dziec­ko Ro­sma­ry” jest prze­ło­mo­wym fil­mem w hi­sto­rii kina. Sta­no­wi też ka­mień mi­lo­wy w życiu sa­me­go Po­lań­skie­go. W fil­mie widać fa­scy­na­cję re­ży­se­ra ry­tu­ała­mi sa­ta­ni­stycz­ny­mi. Ro­dzi­na Man­so­na, która za­mor­do­wa­ła Sha­ron Tate, rów­nież po­słu­gi­wa­ła się tą sym­bo­li­ką. Dla­te­go też po­dej­rze­nia i teo­rie za­wsze będą łą­czy­ły te dwie spra­wy. Re­ży­ser nie od­ci­na się od plo­tek, a nawet w pe­wien spo­sób je pod­sy­ca. Two­rzy ko­lej­ne filmy, w któ­rych wy­ko­rzy­stu­je mo­ty­wy sa­ta­ni­stycz­nie. W jed­nym z nich w roli dia­bła ob­sa­dził swoją obec­ną żonę - Em­ma­nu­el­le Se­ignier. Czy Po­lań­ski flir­tu­je z dia­błem czy tylko bawi się swoją kon­tro­wer­syj­ną sławą? Na to py­ta­nie może od­po­wie­dzieć tylko on sam.

[link widoczny dla zalogowanych]


Autor:Małgorzata Maćkowiak


Post został pochwalony 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Bushi
Dołączył: 24 Paź 2013
Posty: 218
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 108 razy
Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Tarnobrzeg

PostWysłany: Nie 21:43, 13 Kwi 2014    Temat postu:

film roku NOE


Z uwagi że recenzje krytyków i opinie tych którzy widzieli ten film powodowały straszną dezinformację, postanowiłem wybrać się do kina i zobaczyć sam co to za film.Film trwa 2 h z hakiem, rozpoczyna się wersetem z Księgi Rodzaju

"Noe miał synów Sem , Ham ,Jafet"

oczywiście o że miał 500 lat pominięto !!!

Historia zaczyna się jak Lamek chce pobłogosławić małego jeszcze Noego,
co ciekawe UWAGA: Lamek wyciąga z woreczka skrzętnie ukrywanego pod ubraniem, skórę węża dokładnie tego samego z EDENU !!!
Następnie obwija sobie w około lewego przedramienia, skóra zaczyna się świecić w sposób magiczny i dotyka nią Noego przekazując mu Błogosławieństwo!! Chwilę potem zjawiają się nikczemni ludzie z pokolenia Kaina i zabijają Lameka a Noe zwiewa gdzie pieprz rośnie.

Obraz ziemi wygląda w filmie przygnębiająco, spustoszona przez ludzi, którzy wydobywają jakiś cenny świecący kruszec i mordują z tego powodu pozostałych z ludzi z pokolenia Seta. Mają dość zaawansowaną technikę w dodatku zaprzęgają w łańcuchy istoty w filmie nazywane "Strażnikami", są to ogromne potwory przypominające golemy z kamieni.

Później jeden z tych strażników golemów opowiada Noemu historię :
" Stwórca stworzył nas w drugim dniu stwarzania świata, uczynił nas strażnikami Adama i Ewy"

w tym czasie pojawia się filmik gdzie piękne anioły lecą z gwiazd Smile) na naszą planetę która z kosmosu wygląda troszkę inaczej to znaczy ilość wody jest taka sama tylko kształt kontynentów przypomina ten z ewolucyjnego punktu widzenia ( Pangea ).

" Zawiedliśmy stwórcę i ludzi nie upilnowaliśmy ich w edenie "
w tym momencie widzimy jak wąż pełznie po trawie i zrzuca tą skórę z siebie o której pisałem wyżej.


"Kiedy Stwórca ukarał ludzi i wygonił ich z Eedenu, zrobiło nam się żal potomków Adama i postanowiliśmy pomóc ludziom wbrew woli Pana"

zakręciła mi się w tym momencie łezka w oczach Wink

w tym momencie widzimy wchodzące na orbitę kilkadziesiąt aniołów i wchodzących w atmosferę spadające gwiazdy z nieba i biednych ludzi z niedowierzaniem przyglądających się temu zjawisku.

golem nawija dalej :

" postanowiliśmy wam pomóc, daliśmy wam wiedzę i dary a wy je przerobiliście na broń i rozmnożyliście przemoc na całej ziemi, pan nas ukarał i nadał nam ten podły wygląd, staliśmy się obleczeni ziemią i nie widać już naszego światła"

scenka wygląda jak anioły wpadają jak asteroidy na ziemię i wychodzą z kraterów obleczeni w skały, wyglądają niezdarnie i pokracznie ale są silni i mocni.

Jak widać upadłe anioły są tymi dobrymi, Kiedy Noe już wie że wolą Boga jest kataklizm upadłe anioły pomagają mu w budowie arki.

UWAGA : chcąc naprawić swój błąd

Jest tam scena gdzie na początku Noe z rodziną podąża do Matuszelacha swojego dziadka który mieszka w jaskini na wielkiej górze. Tam natrafia na dziwną ziemię spaloną ogniem , ścigający go podli ludzie boją się wkraczać na nią, okazuje się że jest to miejsce zamieszkiwania tych upadłych. Upadli na początku uwięzili rodzinę Noego by umarła z głodu w wielkim dole, jednak w nocy pojawia się jeden z Upadłych pokracznych który ich uwalnia.

Golem wyjaśnia że pomaga im dlatego że znał osobiście Adama oraz jego pradziadka Henoha który się wstawiał za nich u Boga. Następnie wspomina wielką wojnę ludzi z upadłymi gdzie ludzie wznosząc bunt przeciwko upadłym UWAGA: którzy ich upominali by nie czynili zła .

w tym momencie widzimy śmieszną scenę gdzie niezdarne giganty ( upadli ) zwiewają przed tysiącami uzbrojonych podłych ludzi, kiedy nagle w obronie upadlaków staje nikt inny jak syn Henoha a dziadek Noego Mateluszech, w lśniącej zbroi niby z polecenia samego Boga, wbija jakiś magiczny świecący miecz w ziemie i powstaje fala uderzeniowa paląca niegodziwych.

W końcu Bóg daje im znak wytryska z ziemi źródło które rozchodzi się na cztery strony świata i wyrasta ogromny las specjalnie po to by mieli z czego zbudować arkę. Następnie upadlaki rzucają ochoczo do budowania ARKI.

Dalej jest co raz gorzej....w trakcie budowy arki schodzą się zwierzęta wszystko ładnie i zgodnie z biblią, jednak okazuje się że nie do końca.
Noe ma problem bo Sem ma niepłodną narzeczoną, Cham wcale nie ma.
W filmie tak zaczyna się największy przekręt jaki jest tam zawarty.

Noe dostaje polecenie od Boga by ratować zwierzęta , jednak kiedy zamierza szukać żon dla reszty synów ma wizję w której widzi samego siebie jako podłego człowieka, postanawia że nie będzie szukać żon synom, nie chce by się to powtórzyło na nowym świecie. Uznał że Bóg chce by tylko zwierzęta i rośliny przetrwały jako jego dzieło a on i jego rodzina mają tylko wykonać zadanie by potem umrzeć bezpotomnie . Ta wizja przewija się przez resztę filmu.

Potem kiedy Nadchodzi potop i ludzie biegną do arki wziąć siłą arkę, upadli bronią arki masakrując napierający tłum i wojsko, po kolei giną w bohaterskiej walce a bóg przebacza im i uwalnia ich z golemich ciał i
zabiera do nieba.

Kiedy arka unosi się na wodzie słychać koszmarne stukanie ludzi w dno barki i głosy wołających, żona Noego i synowie proszą by kogoś uratował Noe nie pozwala.

Jest taka błoga scena gdzie Noe siedząc bezpiecznie w arce opowiada rodzinie jak Bóg stworzył świat. Fragment Księgi rodzaju jednak scena jaka się ukazuje podczas deklamacji to czysta EWOLUCJA kosmiczna zaczynająca się od BIG BANGu, przez formowania się galaktyk, ziemi.
Potem scena EWOLUCJI chemicznej, następnie biologicznej na końcu Adam i Ewa jako świetliste istoty nie posiadające normalnego ciała tylko coś w stylu jak prezentują to w NEW AGE.
Oczywiście scena z wężem jest pominięta, pojawia się tam tylko jako zrzucający skórę, widać rękę zrywającą jabłko i sugestia że bóg specjalnie tam umieścił to drzewo by dać człowiekowi wybór!!!

Ten element pojawia się 3 razy w filmie wszystko jest podejrzane wygląda jak jakiś przekaz podprogowy, wąż zrzucający skórę, niezidentyfikowana dłoń zrywające jabłko, znaczy się nie wiadomo czy to Ewa czy Adam w zasadzie.

Oczywiście jest masę oskarżeń w kierunku Stwórcy i Noego trzymającego się ścisłych rozkazów jego. Nagle okazuje się że narzeczona Sema ta która była bezpłodna, nagle okazuje się w ciąży.

Noe radzi się boga i dostaje odpowiedź że jeśli będzie dziewczynka ma zostać zabita !!


Rodzina się buntuje, Sem czyha na życie ojca, podobnie Cham który ma za złe ojcu że nie zabrał kobiety dla niego.

W momencie kiedy dochodzi do porodu na pokładzie rozpętuje się bitwa, okazuje się że jeden z niegodziwych ukrywał się w arce a Cham go karmił po kryjomu. Zawiązują spisek by zabić Noego, w tym czasie rodzą się dwie dziewczynki.

Noe biegnie je zabić ale w ostatnim momencie cofa nóż i je błogosławi sprzeciwiając się Stwórcy. Ten moment w filmie jest kulminujący, wygląda na to że cały film dążył do tego by pokazać bunt Noego

Film kończy się wielką tęczą , znakiem że Bóg zaakceptował wybór Noego i dał następną szansę ludziom.

Jak dla mnie, jest to precyzyjna robota okultystyczna, Noe miał nóż na którym coś było napisane ale niestety nie miałem okazji odczytać.

Przesłanie filmu jest następujące:

- upadłe anioły chciały nam pomóc i ponieśli karę za to, jednak Bóg im w końcu wybaczył
- całe zło pochodzi tylko i wyłącznie od człowieka
- bunt wobec Stwórcy się opłaca
- Bóg interesuje się losem ludzi dopiero kiedy jest ogromna nieprawość, głównie po to by nas ukarać

I taka to Historia NOEGOPost został pochwalony 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Bushi
Dołączył: 24 Paź 2013
Posty: 218
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 108 razy
Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Tarnobrzeg

PostWysłany: Nie 23:37, 13 Kwi 2014    Temat postu:

Okazuje sie że film powstał jako ekranizacja pewnego komiksu pod tytułem
Noe "Za niegodziwość ludzi", zrobiony przez ekipę Ari Handel , Niko Henrichon i Darren Aronofsky , wydany przez Wydawnictwo SQN.

Trafiłem na pewien podejrzany portal ( Menklawa ), gdzie znalazłem ciekawe informacje na temat tego komiksu.

Autor artykułu stwierdza :

"Po lekturze obrazkowych przygód Noego naszła mnie mała refleksja. Uzmysłowiłem sobie, że świetne źródło wszelkiej maści historii jakim jest Biblia jest dość rzadko twórczo wykorzystywane przez filmowców. Oczywiście jest dużo dzieł, które są ekranizacją Pisma Świętego, ale nie o to mi chodzi. Myślę o pewnego rodzaju interpretacji w stylu omawianego tutaj "Noego. Za niegodziwość ludzi". Przecież w Biblii, aż roi od motywów na dobry film."

Ten człowiek ma rację, obawiam się że zaczyna się cała saga takich filmów o innej "interpretacji" znanych nam wydarzeń prawdziwej historii świata. Co oznacza masowe działania mające na celu oswajania ludzi z niewygodną tematyką. Chcą nadać wydarzeniom z Pisma Świętego "odpowiednie światło", zanim postawią ludzi w obliczu jakichś ogromnych zmian.

W filmie jest scena gdzie jeden z podłych króli podburzając przelękniony ulewą lud, zagrzewa ich do walki o odbicie arki:

" Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, ja też umiem tworzyć życie i zabierać je !!!, słyszysz ? ( kierując głowę ku niebu ), siła ludzi jest w zjednoczeniu !!! ... uratujemy nasz świat czy tego chce czy nie !!! "

po czym ludzie ruszyli do przejęcia arki.

Ta scena była bardzo wymowna .... owe zjednoczenie to możliwe to przesłanie które chcą nam wpoić !!!

- zjednoczenie ( NWO ) ??
- bunt ( przeciwko złemu stwórcy ) ?
- walka o dobro ludzi ( kto nam zagraża ) ?

Być może chcą nas postawić przed kolejnym wyborem ... " nie dajcie się oszukać po raz kolejny " , tym razem nową arką jest Chrystus, a oni podburzają tłum przeciwko nieuniknionemu dokładnie jak robił ten podły król w filmie !!!
Podburzają nas przeciwko prawdzie, ile jeszcze filmów zdążą zrobić ??

Jeremiasza 17. 5
"Tak mówi Pan: przeklęty jest mąż, który na człowieku polega i z ciała robi swoje oparcie, a od Pana odwraca swoje serce."


Post został pochwalony 1 raz

Ostatnio zmieniony przez Bushi dnia Pon 0:30, 14 Kwi 2014, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Bushi
Dołączył: 24 Paź 2013
Posty: 218
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 108 razy
Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Tarnobrzeg

PostWysłany: Pon 1:25, 14 Kwi 2014    Temat postu:

By postawić "kropkę nad -i- "


Noe po opuszczeniu arki odłącza się od rodziny i mieszka samotnie w jaskini pijąc wino z winogron jakie zasadził. Chleje to lepsze określenie, przez przez parę miesięcy, w tym czasie jego rodzina haruje sadząc uratowane nasiona.

Noe ubolewa że wybrał wnuczki a nie wolę Boga. W tedy dochodzi do sceny gdzie odnajduje go Cham całego gołego przed jaskinią. Jafet i Sem z szacunkiem zakrywają ojca, Cham z pogardą rzuca mu worek z artefaktem, ( skórą z węża edenowego ).

Cham opuszcza górę Arrarat samotnie idąc w siną dal, ( ciekawe jak spłodzi Kanana i innych ) !!

oto jak opisane jest to w Księdze Rodzaju :

"Noe był rolnikiem i on to pierwszy zasadził winnicę. 21 Gdy potem napił się wina, odurzył się [nim] i leżał nagi w swym namiocie. 22 Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nagość swego ojca, powiedział o tym dwu swym braciom, którzy byli poza namiotem. 23 Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz i trzymając go na ramionach weszli tyłem do namiotu i przykryli nagość swego ojca; twarzy zaś swych nie odwracali, aby nie widzieć nagości swego ojca."

Jak widać namiot zamienił się w jaskinię a biedny Noe świecił tyłkiem przed nią.

jednak kiedy Noe się ogarną z pijaństwa powrócił do rodziny i zrobił coś co mną wstrząsnęło : POBŁOGOSŁAWIŁ wnuczki dokonując dokładnie tego samego obrzędu magicznego co Lamek ( jego ojciec ) na początku filmu. Wyciągną z kieszeni znany nam artefakt ( skórę węża z edenu ), obwiną go w około lewego przedramienia i dotkną po kolei wnuczki, oczywiście skóra zaczęła w magiczny sposób iluminować, okraszając to znanym nam błogosławieństwem znanym z Kr. 9.1

" Po czym Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. "

Jednak Noe wyręcza Stwórcę i robi to osobiście, dokonując rytuału z skórą węża

Jest oczywiste że nie jest to przypadek....

- milczący Bóg ( bez osobowy nieobecny , dające spore pole do działania)
- Noe bierze sprawy w SWOJE ręce
- przewijająca sie skóra węża z edenu

Przesłanie jest ściśle LUCYFERIAŃSKIE : "róbta co chceta".

P.S.
zapomniałem w poście wyżej dodać link witryny "Menklawa" ( ma ciekawe logo )
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Nie 20:23, 20 Kwi 2014    Temat postu:

Przerażający zbiór artykułów przetłumaczonych na temat kontroli umysłu. Nawet nie byłam w stanie przeczytać połowy, to się naprawdę nie mieści w głowie. Każdy kto nie zna tej najohydniejszej prawdy o świecie szatana, zapoznając się z tymi obrzydliwymi, bestialskimi technikami rozwarstwiania jaźni u dzieci by przejąć kontrolę nad ich umysłami, zrozumie że to, co do tej pory uważał za zło było "niczym" w porównaniu z tym co się właśnie dowiedział...
UWAGA! BARDZO DRASTYCZNE TREŚCI I OPISY TECHNIK!
[link widoczny dla zalogowanych]

Ogólnie to mi samej tak ciężko z tym wszystkim żyć... z tą wiedząSad((

Fragmenty:
Cytat:
To co masz zamiar przeczytać będzie bardzo smutne i szokujące. My w Theconspiracyzone, uważamy, że ujawnienie tych ukrytych praktyk jest niezmiernie ważne. Bez wątpienia, kontrola umysłu jest najbardziej obrzydliwą i chorą praktyką jaką zna świat. Nie mówimy tu jednak o podprogowej manipulacji umysłu, na którą jesteśmy narażeni na co dzień. To o czym mówimy to praktyki, rozwinięte w starożytnym Egipcie. Stamtąd ewoluowały i był praktykowane w starożytnym Babilonie.
W dzisiejszych czasach, jeden z najbardziej obrzydliwych ludzi, który kiedykolwiek żył przeniósł to na zupełnie nowy poziom. Mówimy o złym nazistowskim naukowcu J. Mengele. Zdjęcie poniżej:


Cytat:
Pałeczkę przejął Allen Dulles, były szef CIA. Praktyki te są w użyciu do dziś w wielu amerykańskich instytucjach wojskowych. Kontrola umysłu jest również znana jako gwałt na świadomości poprzez satanistyczny rytuał i stan na granicy śmierci w torturach (ang.Near Death Torture…)

Celem jest złamanie umysł torturowanej jednostki aby stworzyć MPD – Multiple Personality Disorder (wielopoziomowe rozszczepienie osobowości). Umysł nie może znieść męki przez jakie ofiara przechodzi – więc mózg blokuje te doświadczenia – tworząc ściany amnezji. To właśnie w tych „pustych lukach ” zaszczepiane jest oprogramowanie. Ofiara jest następnie wysyłana do wykonywania przerażających zadań, których normalnie by nie zrobiła… jak prostytucja, zabójstwa i programowanie innych ofiar kontroli umysłu.

(...)
Cytat:
Powiedzmy, że jesteś w wojnie i twój najlepszy przyjaciel właśnie został rozerwany na strzępy przez artylerię… jego wnętrzności leżą na zewnątrz. Twój umysł może budować mury amnezji wokół tego wydarzenia i możesz nie być w stanie tego zapamiętać. Więc im gorsza trauma pourazowa, tym większa ściana amnezji. Iluminaci biorą 2 letnie dziecko i zaczają traumatyzować je najgorszymi traumami jakie sobie można wyobrazić – po to by stworzyć te ściany amnezji.

Potem odnajdują te zdysocjowane kawałki umysłu, które są po prostu jak dyskietki a następnie umieszczają tam swoje programy aby stały się one takie jakie programiści chcą. Z niektórych części tworzą osobowości i powstaje MPD (rozszczepienie osobowości), DID (dysocjacyjne zaburzenie osobowości), a następnie podczas ich tworzenia programują je dokładnie tak jakie mają być.


„Nie traumatyzuj osób na oślep bo to je zabije. Musisz wiedzieć co robisz. Oni mają lekarzy i monitorują urządzeniami pracę serca. Podstawowe programowanie jest robione w warunkach szpitalnych.”

(...)
Cytat:
ZEZNANIA Z PIERWSZEJ RĘKI OD DWÓCH OFIAR
Dr Henry Makow przekazał następujące sprawozdania od Brice Taylor i Cathy O’Brien, które były dwiema ofiarami kontroli umysłu. Te dwie kobiety były torturowane, poddane praniu mózgu, prostytuowane przez Illuminati i malują niepokojący obraz tego, jak świat jest bardzo zaniedbany. Obie kobiety mówią, że były do prostytuowania dla światowych przywódców jako dzieci.
Zarówno Cathy O’Brien i Brice Taylor były ofiarami programu kontroli umysłu CIA -zwanego MK-Ultra, który jest przeznaczony do tworzenia ludzkich robotów mających służyć w funkcjach takich jak prostytutki, kurierzy, zabójcy.
Ich rodziny należą do tajnych sekt satanistycznych, które seksualnie molestują swoje dzieci z pokolenia na pokolenie aby wytworzyć traumę, która powoduje wiele zaburzeń osobowości. W tym stanie szoku odłamki umysł dzielą się na wiele części. Ofiary wykazują nadzwyczajne zdolności skupienia i wytrwałości i można je łatwo zaprogramować do robienia czegokolwiek. Kulty te działają w wielu organizacjach charytatywnych, w tym kościoły, kluby dla chłopców i dziewcząt, schroniskach masońskich, szkołach prywatnych. Społeczeństwo jest narażone na tego samego typu uraz programowania opartego na nieustannej wojnę i okrucieństwach, które zawierają Auschwitz, Hiroszimę, zabójstwa Kennedy’ego, 11 września i Abu Ghraib.
Obie kobiety były wykorzystywane seksualnie jako dzieci. Cathy O’Brien dostawała często penisa swego ojca zamiast butelki do ssania. Kongresman Gerald Ford, który był zaangażowany w przemyt narkotyków i pornografii dziecięcej z mafią Michigan, zainicjował ją do programu MK Ultra. Ojciec O’Biren prostytuował ją jako dziecko dla przyjaciół, partnerów biznesowych i polityków, jako przysługę, albo dla pieniędzy. Wystąpiła również w wielu filmach pornografii dziecięcej i bestialstwa.


Cytat:
O’Brien (ur. w 1957) mówi, że usługiwała seksualnie szerokiej rzeszy polityków, w tym: kokainowym wąchaczom Clintononom (Three-Way), Ronald Reagan, George HW Bush, Dick Cheney, Pierre Trudeau, Brian Mulroney, Governors Lamar Alexander i Richard Thornburgh, Bill Bennett (autor Księgi cnót), Senatorowie Patrick Leahy, Robert Byrd (jej obsługę) i Arlen Spector. Znani ze swej nieobecności były Jimmy Carter i Richard Nixon. Taylor (ur. w 1951)
Mówi, że spała z obu JFK i LBJ w wieku przed nastoletnim i jako nastolatka. Kiedy córka O’Brien – kelly urodziła się w 1980, często pracowały jako zespół matka-córka. George HW Bush szczególnie lubił Kelly. Cheney nie jest pederastą dlatego, że jego duże genitalia (chirurgicznie poprawione) przerażały dzieci. (195)


Ostatnio zmieniony przez Gość dnia Nie 20:48, 20 Kwi 2014, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
GośćPostWysłany: Nie 9:14, 18 Maj 2014    Temat postu:

Dowiedzcie się, jak CIA "bawiło się" w badanie mózgu eksperymentujac LSD na ludziach...Celem projektu MKUltra było dokonywanie zmian w zachowaniu przy pomocy różnych sposobów, a ja nadmienię, że przy pomocy każdego sposobu.

Wypróbowywano wszystkiego od narkotyków po tortury z zamiarem użycia tych odkryć przeciw państwom bloku sowieckiego. MKUltra był prowadzony od 1953 do 1973 roku, a eksperymenty odbywały się w 80 różnych instytucjach w USA i Kanadzie. Wiele tych badań przeprowadzono na personelu nie-wojskowym i bez jakiejkolwiek zgody. To tylko na początek.


Zwerbowani zostali również ex-nazistowscy naukowcy, żeby dać im dodatkowe zajęcie, godne ich renomy, i swoiste je ne ce quois (nie wiadomo, co – przypis). Generalnie eksperymenty były prowadzone przez chłopinę nazywającego się Sidney Gottlieb (zdjęcie na dole), o którym biograf napisał, że „urodził się ze zdeformowaną stopą i był jąkałą, co kompensował sobie w ten sposób, że został ekspertem od tańców ludowych i uzyskał doktorat na Cal Tech … pił tylko kozie mleko i hodował drzewka na Boże Narodzenie, jakie sprzedawał z przydrożnego stoiska”.

Brzmi, jak opowieść o świrze, który się zerwał z wariatkowa, ciekawy świr, tym niemniej świr.

Jeden z dokumentów o MKUltra z 1955 r. daje wskazówki, jaki rodzaj substancji dokonujących trwałych zmian umysłu, chcieli znaleźć podczas eksperymentów i czego próbowano. Oto niektóre z nich:

1 – substancje, jakie mogą czasowo albo na stałe spowodować uszkodzenie mózgu i utratę pamięci,

2 – substancje i metody fizyczne, jakie spowodują powstanie stanu amnezji wobec wydarzeń sprzed i w trakcie ich zastosowania,

3 – substancję, jaka spowoduje powstanie stanu umysłowego zamieszania takiego rodzaju, że jednostka pod jej wpływem będzie mieć trudności z fabrykowaniem zeznań podczas przesłuchania.

(sądzę, że ja już znalazłem pewien zielony składnik, jaki odpowiada tym wymaganiom?)

Ogólnie rzec biorąc chcieli mieć coś, co będzie umożliwiać tworzenie zombi na życzenie.

Jedną z głównych substancji narkotycznych, na jaką rzucili się z zapałem było LSD. Rozdawali ją chętnie chorym umysłowo, więźniom, uzależnionym od prochów i prostytutkom. Jednemu z pacjentów szpitala psychiatrycznego w Kentucky dawali LSD przez 174 dni po kolei. Możecie sobie wyobrazić loty na okrągło przez pół roku, gdy i tak już jesteś psychiczny. Ja nie mogę.

Używano również LSD podczas przesłuchiwania pracowników CIA, personelu wojskowego armii USA i tych, których podejrzewano o bycie podwójnymi agentami. Straszono ich, że będą poddani działaniu substancji w nieskończoność, jeśli nie chcieli się przyznać. Całkiem „ciemna zabawka”. Niektórzy z tych nie poddających się szczurów laboratoryjnych wpadała w stan permanentnego otępienia i debilizacji, a miały miejsce i przypadki zgonów.

Przez jakiś czas stała się ona regularnym środkiem eksperymentatorów do zastosowania przy różnych okazjach wobec pracowników CIA bez ostrzeżenia i bez okazji podpatrzenia, jakie skutki uboczne może to mieć w realnym życiu. I tak podawano je podczas spotkań biznesowych. Jeden z naszprycowanych gości dostał LSD z poranną filiżanką kawy; skończyło się to tym, że biegał po Waszyngtonie widząc potwora w każdym samochodzie, który go mijał.

Innym nic nie podejrzewającym konsumentem kwasu był dr Frank Olson, który po jego zażyciu wpadł w głęboką depresję. Skończył ze sobą „wypadając w trans” z okna na 10 piętrze. W tym czasie powiedziano, że to samobójstwo, lecz gdy ciało poddano ekshumacji w 1994 r., okazało się, że nosiło ślady pobicia, zanim został wypchnięty. Niektórzy sądzą, że może to mieć związek z jego wiedzą na temat projektu SPAN, w trakcie którego naszprycowano całą wioskę – Pont-Saint-Espirit – LSD podanym w żywności i aerozolach. Skończyło się to tym (co zaskakujące nie jest), że wystąpiła masowa psychoza, było 32 było rannych, a 7 osób straciło życie. Najprawdopodobniej próbowali to utrzymać w sekrecie, i trzeba było sprzątnąć niektórych.

Kwas nie był ich wyłączną ścieżką badawczą. Prowadzili eksperymenty, gdzie wstrzykiwali barbiturany w jedno ramię, a potem, gdy przedmiot badawczy był nieświadomy, wstrzykiwali amfetaminę w drugie ramię i biedny chłopina zaczynał paplać bez składu i ładu. Czy spodziewali się zdobyć dobre, prawdziwe odpowiedzi na ważkie pytania naukowe przy użyciu takiej metody? Wydaje się to całkiem nieprawdopodobne, żeby można było uzyskać coś użytecznego od kogoś, kto jest wprowadzony w mocny stan narkotyczny i przelewa się przez ręce w czasie eksperymentu.

W Kanadzie miły chłopina o nazwisku Donald Ewan Cameron (poniżej) przeprowadzał coś, co banalnie nazywał „eksperymenty podczas jazdy”. Zakładały one wprowadzanie ludzi w chemicznie wywołany stan śpiączki na okres nawet 3 miesięcy. Brzmi to sobie, jak zwyczajny eksperyment relaksujący. Mogli sobie hałasować do woli, chrzanić głodne kawałki, a gość w śpiączce miał i tak swój własny świat. Zostały one przeprowadzone na ludziach z chorobą umysłową, ale tylko z lekkimi zaburzeniami, jak depresja, lecz często kończyło się to permanentnym wyobcowaniem osoby poddanej eksperymentowi. Część pacjentów stała się osobami bez kontroli na czynnościami fizjologicznymi, inni zapominali, jak się mówi, u jeszcze innych doszło do takiego przemaglowania mózgu, że myśleli o swych przesłuchujących, iż są to ich rodzice. CIA zasadniczo chciała znaleźć narzędzie umożliwiające złamanie czyjejś psyche i odbudowanie jej od podstaw, aby stworzyć doskonały wojenny klon.

Podczas paniki z aferą Watergate, dyrektor CIA, Richard Helms, nakazał, aby wszystkie pliki dotyczące programu MK Ultra zostały zniszczone. Dzięki amerykańskiej administracji nawykłej do różnego bałaganu, ok. 20 tysięcy dokumentów ocalało z uwagi na ich niewłaściwe zaklasyfikowanie. To matoły. Nigdy nie poznamy pełnej skali tego, co wówczas było w toku, ani w latach wcześniejszych. I nigdy się nie dowiemy o pełnej skali tego, co obecnie ma miejsce. Przerażające sprawy.

źródło:www.sickchirpse.com

[link widoczny dla zalogowanych]
Powrót do góry
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Bushi
Dołączył: 24 Paź 2013
Posty: 218
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 108 razy
Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Tarnobrzeg

PostWysłany: Wto 17:18, 22 Lip 2014    Temat postu:

Kolejny film który ma za zadanie uderzyć w Watykan , lecz prawdziwy cios wymierzony jest w Isusa, zobaczcie jak sprytnie działają :


[link widoczny dla zalogowanych]

"Decyzja jaką podjął wtedy cesarz, ukształtowała chrześcijaństwo na następne osiemnaście wieków. Przyjęto wtedy jednomyślnie credo, mówiące o tym, że Bóg jest jeden. Na mocy cesarskiego dekretu Jezus z Nazaretu został okrzyknięty jedynym Synem Bożym. Wszystkie inne poglądy zostały stłumione. Ci, którzy się nie zgadzali zostali zgładzeni. Czy jednak na pewno Pismo Święte nie zostało stworzone przez człowieka?"

MASAKRA w tak krótkiej recenzji tak wiele sugestii !!

według ich sugestii :
- Bóg niekoniecznie jest jeden a najprawdopodobniej wcale go nie musi być

- Synów Bożych było więcej, ale zostali "stłumieni"


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Bushi
Dołączył: 24 Paź 2013
Posty: 218
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 108 razy
Ostrzeżeń: 0/2
Skąd: Tarnobrzeg

PostWysłany: Wto 21:50, 21 Paź 2014    Temat postu:

Masońskie symbole w grach to nie pierwszyzna, ale tutaj mamy piękny przykład masońskiego oka opatrzności w piramidzie, INDOKTRYNACJA CIĄG DALSZY, występują ciekawe sceny :
- skanowanie rąk przez funkcjonariuszy oraz presja że to są ci w"wybrani szczęśliwcy"
- logo w kształcie piramidy masońskiej wraz z okiem opatrzności oraz wkomponowane jak cyrkiel i węgielnica symbol masonów
- logo na drzwiach ciężarówki przypomina słońce w półksiężycu co od zawsze oznaczało boga słońca księżyc oznacza półboga pół człowieka.

od 1 :43 zaczynają się piramidy

Mnie jednak poraziła scena kiedy skanują czytnikami laserowymi ręce tych co są wybrani !! od 0:50 zaczyna się scena. Czy możliwe że to intro to próba oswojenia młodzieży z pomysłem znakowania, by w przyszłości nie kojarzyły tego z czymś złym, tylko z NOWĄ SZANSĄ NA ŻYCIE ?

https://www.youtube.com/watch?v=clfJZIxsZgs


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Bushi dnia Wto 21:55, 21 Paź 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Edwedere
Dołączył: 04 Mar 2013
Posty: 126
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 18 razy
Ostrzeżeń: 0/2

PostWysłany: Wto 23:44, 21 Paź 2014    Temat postu:

Obejrzałem ten trailer i to rzeczywiście masakra.. W Filmach pokazuje się świat bez boga , ogłupia ludzi , zmienia wszystkie działania są robione z pełną premedytacją niestety.. Widziałem dokładnie tą piramidę i cyrkiel jakby nie patrzeć znak Massoneri..

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.zbawieniecom.fora.pl Strona Główna -> Linki [PL] Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin